Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Trồng cây lành quả vị thơm tho, Tuy không thấy mà sau chẳng mất, … Đến lâm chung quả lành không mất, Cõi Tây Phương Chư Phật đợi chờ, Việc tu thân thiện tín hững hờ, Chừng họa đến e cho khó tránh." Đức Thầy
  • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
*
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC
CỤ TÚC 4445 - 12/23/11
MÊ TÍN 12202 - 04/15/10
DỊ ĐOAN 8231 - 04/15/10
BỔN ĐẠO 7472 - 04/13/10
NGOẠI ĐẠO 7956 - 04/13/10
HỮU TÌNH 7781 - 04/13/10
ÂM THINH SẮC TƯỚNG 11245 - 04/13/10
TU HÀNH 7515 - 04/02/10
ĐẠO ĐỜI 8078 - 04/02/10
VÔ VI 8666 - 03/27/10
NGŨ GIỚI CẤM 12807 - 03/23/10
HỈ XẢ 7772 - 03/19/10
THẤT TÌNH 12144 - 03/19/10
LỤC DỤC 12421 - 03/19/10
THẬP TAM MA 10481 - 03/19/10
*
SẤM GIẴNG GIÁO LÝ
Toàn Bộ (6 Quyển) Sấm Giảng Giáo
Lý Của Đức Huỳnh Giáo Chủ để
Khuyên Người Đời Tu Niệm (1939)
*
CHUYỆN BÊN THẦY
100 Câu Chuyện Bên Thầy Để Giúp
Bạn Thông Suốt Và Học Hỏi.
 
*
NIỆM PHẬT MP3
*
THỐNG KÊ
  • *Total Posts: 310
  • *Total Topics: 278
  • *Online Today: 37
  • *Most Online: 679
(06/01/11)
  • *User: 0
  • *Guests: 8
  • *Spider: 0
  • *Total: 8
*
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
6011800
Từ 03/15/2009


Y! Nick: nammoadidaphatorg
*
THÔNG BÁO
.: 03/19/10:  "Hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Làm cho đời hiểu rõ thinh danh. Công Đức Phật từ bi vô lượng."
.: 02/27/10:   Từ Điển Phật Học mới thêm vào để giúp quý vị hiểu rỏ thêm lời dạy của Kinh, Kệ, và Sấm Giảng.
.:
01/08/10:   Gợi Ý Các Bài Nên Xem Theo Thứ Tự 
*
5 Bài Pháp Thoại Mới Đăng - www.HoaHaoMedia.org
NAM MÔ MIỆNG NIỆM LÒNG LÀNH, BÁ GIA PHẢI RÁN BIẾT RÀNH ĐƯỜNG TU
Giới Thiệu: Mục đích Web NamMôADiĐàPhật.Org hình thành (1) nhầm để Khuyên Người Đời Tu Niệm đó là một lòng cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi cảnh trầm luân trong vòng Lục Đạo Luân Hồi Sanh Tử(2) để chấn hưng Phật Pháp đó là sắp đặt lại việc tu hành cho hoàn chỉnh và thịnh vượng hơn bở do những mê-tín dị-đoanâm-thanh sắc tướng. Trong các quyển Sấm Giảng Giáo Lý (1939) của đấng đại từ bi Huỳnh Phú Sổ (Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo) thiết tha độ đời khuyên chúng sanh niệm Phật với những lời giáo lý mầu nhiệm sau đây:


   "Sớm về cõi Phật an thân,

        Kẻo kiếp phong trần dày gió dạn sương."


   "Lòng thương chúng thuyết phương Tịnh Độ,
        Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh.
    Nếu như ai cố chí làm lành,
        Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc.
   
Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật,
        Dầu Tiên, Phàm, Ma, Quỉ, Súc Sanh.
    Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành,
        Được cứu cánh về nơi an dưỡng.
    Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng,
        Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi.


   "Cõi Tịnh độ lắm điều thanh nhã,
        Khổ, buồn, rầu, lo, sợ chẳng còn.
     Chốn Ta bà tim lụn dầu mòn,
        Thân tứ đại của người cũng thế.
"

   "Tu hành đâu có tốn xu,
   
     Mà sau thoát khỏi lao tù thế-gian."
     "Để sau đến việc tả-tởi,
        Rồi tu sao kiệp chiều mơi cho thành.
      Ngày nay chim đã gặp cành,
        Chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa."
   "Trong sấm giảng nếu ai không hiểu,
        Tầm kệ nầy Ta chỉ nẻo đường.
    Quyết dạy trần nên nói lời thường,
        Cho sanh chúng đời nay dễ biết."

*
VIDEO MỚI ĐĂNG

Nếu quý vị không thấy video, thì vào trang youtube nầy.
*
CHAT BOX - SAY HELLO!
Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.