Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Chim tìm cây mới gọi chim khôn, Người hiền đức mới là người trí. Theo Phật Giáo sau nầy cao qúi, Được nhìn xem Ngọc Đế xử phân. " Đức Thầy
  • NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
*
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC
CỤ TÚC 4615 - 12/23/11
MÊ TÍN 12420 - 04/15/10
DỊ ĐOAN 8387 - 04/15/10
BỔN ĐẠO 7650 - 04/13/10
NGOẠI ĐẠO 8138 - 04/13/10
HỮU TÌNH 7957 - 04/13/10
ÂM THINH SẮC TƯỚNG 11471 - 04/13/10
TU HÀNH 7650 - 04/02/10
ĐẠO ĐỜI 8223 - 04/02/10
VÔ VI 8848 - 03/27/10
NGŨ GIỚI CẤM 12990 - 03/23/10
HỈ XẢ 7894 - 03/19/10
THẤT TÌNH 12394 - 03/19/10
LỤC DỤC 12628 - 03/19/10
THẬP TAM MA 10708 - 03/19/10
*
SẤM GIẴNG GIÁO LÝ
Toàn Bộ (6 Quyển) Sấm Giảng Giáo
Lý Của Đức Huỳnh Giáo Chủ để
Khuyên Người Đời Tu Niệm (1939)
*
CHUYỆN BÊN THẦY
100 Câu Chuyện Bên Thầy Để Giúp
Bạn Thông Suốt Và Học Hỏi.
 
*
NIỆM PHẬT MP3
*
THỐNG KÊ
  • *Total Posts: 310
  • *Total Topics: 278
  • *Online Today: 71
  • *Most Online: 679
(06/01/11)
  • *User: 0
  • *Guests: 65
  • *Spider: 0
  • *Total: 65
*
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
6122506
Từ 03/15/2009


Y! Nick: nammoadidaphatorg
*
THÔNG BÁO
.: 03/19/10:  "Hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành. Làm cho đời hiểu rõ thinh danh. Công Đức Phật từ bi vô lượng."
.: 02/27/10:   Từ Điển Phật Học mới thêm vào để giúp quý vị hiểu rỏ thêm lời dạy của Kinh, Kệ, và Sấm Giảng.
.:
01/08/10:   Gợi Ý Các Bài Nên Xem Theo Thứ Tự 
*
5 Bài Pháp Thoại Mới Đăng - www.HoaHaoMedia.org
NAM MÔ MIỆNG NIỆM LÒNG LÀNH, BÁ GIA PHẢI RÁN BIẾT RÀNH ĐƯỜNG TU
Giới Thiệu: Mục đích Web NamMôADiĐàPhật.Org hình thành (1) nhầm để Khuyên Người Đời Tu Niệm đó là một lòng cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi cảnh trầm luân trong vòng Lục Đạo Luân Hồi Sanh Tử(2) để chấn hưng Phật Pháp đó là sắp đặt lại việc tu hành cho hoàn chỉnh và thịnh vượng hơn bở do những mê-tín dị-đoanâm-thanh sắc tướng. Trong các quyển Sấm Giảng Giáo Lý (1939) của đấng đại từ bi Huỳnh Phú Sổ (Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo) thiết tha độ đời khuyên chúng sanh niệm Phật với những lời giáo lý mầu nhiệm sau đây:


   "Sớm về cõi Phật an thân,

        Kẻo kiếp phong trần dày gió dạn sương."


   "Lòng thương chúng thuyết phương Tịnh Độ,
        Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh.
    Nếu như ai cố chí làm lành,
        Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc.
   
Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật,
        Dầu Tiên, Phàm, Ma, Quỉ, Súc Sanh.
    Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành,
        Được cứu cánh về nơi an dưỡng.
    Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng,
        Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi.


   "Cõi Tịnh độ lắm điều thanh nhã,
        Khổ, buồn, rầu, lo, sợ chẳng còn.
     Chốn Ta bà tim lụn dầu mòn,
        Thân tứ đại của người cũng thế.
"

   "Tu hành đâu có tốn xu,
   
     Mà sau thoát khỏi lao tù thế-gian."
     "Để sau đến việc tả-tởi,
        Rồi tu sao kiệp chiều mơi cho thành.
      Ngày nay chim đã gặp cành,
        Chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa."
   "Trong sấm giảng nếu ai không hiểu,
        Tầm kệ nầy Ta chỉ nẻo đường.
    Quyết dạy trần nên nói lời thường,
        Cho sanh chúng đời nay dễ biết."

*
VIDEO MỚI ĐĂNG

Nếu quý vị không thấy video, thì vào trang youtube nầy.
*
CHAT BOX - SAY HELLO!
Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.